Nostaa taloyhtiön arvoa

Kannustaa muutokseen

Isännöitsijälle, sijoittajalle, kiinteistövälitykseen

Vähentää energiakulutusta

Selvitä taloyhtiön asumisen hiilijalanjälki

  • asuminen tuottaa 30% hiilijalanjälkipäästöistämme, sillä on merkitystä, missä asut ja miten asut
  • asunnon arvonnousuun vaikuttavia tekijöitä on myös se, millaiset tulevaisuuden suunnitelmat ja 10 vuotissuunnitelmat as oy:lla on ja miten se ottaa päätöksissään ja korjaushankkeisiin huomioon kestävän kehityksen tavoitteet.
  • Yhä useampi taloyhtiö kamppailee myös kasvavien lämmitys- ja energiakustannusten kanssa, jolloin vähähiiliset ratkaisut sekä fossiilista polttoaineista poispääsy ovat luontainen kehityssuunta.
  • As Oy:n hiilijalanjälkeen vaikuttaa sekä oma toiminta ja omat hankkeet ja korjausremontit, mutta myös muiden arvoketjun tuottajien toiminta (alihankkijat, isännöitsijät)

Mitä eroa on rakentamisen elinkaaren hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkiselvityksellä ja asumisen hiilijalanjälkiraportilla?

Suomen Ympäristöministeriö tukee vahvasti kestävää asumista ja rakentamista ja ohjaa sitä uusilla rakentamiseen liittyvillä asetuksilla, joiden pohjalta 2020-luvun puoliväliin mennessä jokainen uudisrakennus on velvollinen kaavailtujen rakennusmääräysten mukaisesti esittämään rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen. 

Tämä ns. LCA-malli keskittyy ensisijaisesti uudisrakennuksiin ja mittaviin, laajoihin rakennushankkeisiin. Hiilijalanjäljen laskenta pohjautuu Euroopan Level(s) -standardiin, jonka mukaan muodostetaan ymmärrys materiaaliluettelon, kuljetuksien, rakentamisen, käytön ja rakennuksen purkamisen päästöistä.

Asumisen hiilijalanjälkiraportti on taas  koko taloyhtiötä koskeva asumisen hiilijalanjälkiraportti, jossa mitataan veden, energian, lämmityksen, jätteiden sekä arvoketjun päästöjä. Asumisen hiilijalanjälki on konkreettinen ja tavoitteellinen raportti, jossa asetetaan tavoitteeksi hiilineutraali tai mahdollisimman vähähiilinen asuminen. Sen voi laskea vanhoille että uusille taloyhtiöille. Asumisen hiilijalanjälkiraportti on myös myynnin työkalu ja kannustaa vastuullisen asumisen valintaan. 

Asumisen hiilijalanjälkiraportti nojaa GHG-standardiin, jossa mitataan energian, lämmityksen sekä kuljetuksien päästöjä. Kun taas rakentamisen hiilijalanjälkiselvitys keskittyy erityisesti rakentamisen materiaaliluettelon päästöihin, joille on oma päästötietokanta. Merkittävin osa rakentamisen päästöistä syntyy juurikin materiaaleista. 

Myös asumisen hiilijalanjälki nojaa Level(s)in tavoitteisiin resurssitehokas energian ja veden käyttö. 

Asumisen hiilijalanjälkiraportti taloyhtiöille - esimerkkiraportin osia

Suomalaisen hiilijalanjälki CO2e/hlö/vuosi

Yhteensä 10 300 co2e / henkilö / vuosi
Lähde: Sitra, 2018

Asumisen hiilijalanjälki

Lähde: Sitra, 2018

Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen hiilinegatiivinen
(Ilmastokertomus 2021, Ympäristöministeriö)

0 %
Suomalaisen hiilijalanjäljen tulisi pienentyä vuodesta 2016 vuoteen 2030 (Sitra)
0 %
Suomalaisen hiilijalanjäljestä 20-30% tulee asumisesta

Hiilijalanjälkiraportti edellyttää:

Energiatodistukset

Hiilijalanjäljen laskeminen edellyttää, että kiinteistöillä on voimassa olevat enerdiatodistukset

Sähkö- ja lämmityskulut

Hiilijalanjäljen laskemista varten tarvitaan sekä taloyhtiön yleiset sähkökulutustiedot että asukkaiden tarkemmat sähkökulutustiedot. Hiilijalanjälki lasketaan käyttämällä GHG (Greenhouse Gas Protocol) protokollan standardisoimaa tapaa mitata ja laskea päästöjä.

Sidosryhmien toiminta

Päästöjen laskemissa otamme huomioon myös ns. Scope 3 -päästöt kuten jätehuollon sekä isännöitsijätoimiston ja kiinteistöhuollon tuottamat päästöt kyseisen taloyhtiön osalta.

Hiilijalanjälki on lähtötilanne

Hiilijalanjäljen laskemisen jälkeen on helppo asettaa tavoitteet ja toimenpiteet jalanjäljen pienentämiseksi. Raporttia voi hyödyntää myös myynnissä ja markkinoinnissa. Vastuullisuusraportin yksi pohjadokumentti on hiilijalanjälkiraportti.

Miksi taloyhtiön hiilijalanjäljen laskeminen kannattaa?

Ilman tietoa siitä, mistä lähdetään liikkeelle, on hankala asettaa myöskään tavoitteita tai toimenpiteitä. 

Hiilijalanjälki lasketaan valitusta lähtövuodesta, jonka pohjalta tehdään päästölaskelmat sekä suorille (scope 1) että epäsuorille (scope 2 ja 3) päästöille. 

Selkeät johtopäätökset tuottava raportti tukee ja nojaa energiatodistukseen mutta on huomattavasti tarkempi ja laskee voimassa olevien päästökertoimien mukaan sekä energian, lämmityksen että käytetyn veden tuottamat päästöt. Polarfoxin laskemassa hiilijalajälkiraportissa huomioidaan myös scope 3:n päästöt kuten jätehuollon, isännöitsijätoimiston kyseiselle taloyhtiölle syntyvät päästöt. 

Kun hiilijalanjälki on taloyhtiölle laskettu, se asetetaan muun taloyhtiön dokumenttien kanssa samalle viivalle. Hiilijalanjälkiraportti tai päästöraportti antaa asunto-osake- tai kiinteisöosakeyhtiölle mahdollisuuden olla edelläkävijä ja sitoa kaikki päätöksenteko yhä vahvemmin päästöjen minimointiin. 

Myös isännöitsijällä on huomattavasti helpompi vetää taloyhtiön päätöksentekoa, kun PTS:n ja korjaushankkeiden tukena on myös hiilijalanjälkiraportti ja sen ehdottamat toimenpide- tai korjausehdotukset (energiatodistuksen korjausehdotusten lisäksi)

Vastuullinen taloyhtiö kiinnostaa myös vastuullisia sijoittajia ja asukkaita. 

Parhaimmillaan erinomaisen hiilijalanjäljen tuottava taloyhtiö toimii myös erinomaisena myynnin ja markkinoinnin vauhdittajana kiinteitövälittäjille sekä asunnon myyjille. 

Hiilijalanjäljen ja myös vastuullisuusraportin omaavilla taloyhtiöillä on vahva ote ja visio tulevaisuudesta ja mahdollisuus myös parempaan pankkirahoitukseen sekä rahoitettaviin kestävän kehityksen hankkeisiin. 

Hiilijalanjälkiraportti laskee taloyhtiön yksittäisten osa-alueiden kokonaisuuden yhteen ja tuottaa selkeät johtopäätökset eri energiamuotojen käytöstä ja vaihtoehdoista sekä päästöjen että energiansäästön osalta. 

Hiilijalanjälkeä voi tyypillisesti pienentää energiaratkaisuilla, joiden ansiosta myös asumisen kustannukset pienenee. Tästä tyypillinen esimerkki on sähköautojen latauspistokkeiden hankinta taloyhtiön piha-alueelle

Ota yhteyttä