Yritykset

Kestävä ja vastuullinen yritys on tulevaisuuden menestyjä

EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) edellyttää kaikkia yli 250 henkilön yrityksiä sekä kaikkia listattuja yrityksiä raportoimaan vastuullisuudesta uuden EU:n vastuullisuusraportoinnin standardin mukaisesti jo vuodesta 2023 lähtien. Vastuullisuusraportista käytetään myös nimitystä ESG raportti (Environmental, social, governance). Myös EU taksonomia asettaa yhä vahvempia tavoitteita vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen.

Suurille yrityksille vastuullisuusraportointi on jo arkea mutta pienemmillä toimijoilla  vastuullisuusraportointi on vielä monin paikoin uusi asia, silti vastuullisuusraportointi ja hiilijalanjäljen mittaaminen ovat täysin saavutettavia myös pienille yrityksille ja vastuullisuuden edistämiseen on saatavilla myös tukea ja avustusta.

Myös PK-yritysten on kehitettävä vastuullisuuttaan vähintään suuryritysten alihankintaketjussa, jolloin heiltä vaaditaan suppeampaa vastuullisuusraportointia.

Vastuullisuusraportti tai pienimuontoisempi vastuullisuussuunnitelma on konkreettinen todiste yrityksen asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä rahoittajille että yritys on sitoutunut vastuullisen yritystoiminnan periaatteisiin.

Sekä vastuullisuustoimenpiteet että hiilijalanjälkiraportti antavat yritystoiminnalle strategisen suunnan kestävään toimintaan.

Vastuullisuusraportti edesauttaa:

Tukee yrityksen strategiaa

Energiakulujen ja päästöjen prosessimainen seuraaminen

Yllättäviin menoihin varautuminen

Tyytyväiset ja motivoituneet asiakkaat, työntekijät sekä sidosryhmät

Lisätä vastuullisten sijoittajien ja yhteistyökumppaneiden kiinnostusta

Valmistautua tuleviin lainmuutoksiin

Avoin ja kehittyvä yritys kiinnostaa myös sijoittajia ja edesauttaa hankerahoituksessa sekä kansainvälistymisessä.

Vastuullisuuteen sisältyy tiiviisti ajatus avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Vastuullisessa yrityksessä kaikki osapuolet sitoutuvat ylläpitämään ja kehittämään yritystä ja sen toimintaympäristöä merkittävin vastuu luonnollisesti yrityksen johdolla ja hallituksella.

Vastuullisuusuunnitelma on konkreettinen todiste sekä pankeille, sijoittajille, asiakkaille että työntekijöille siitä, että yritys on sitoutunut tulevaisuuteen. 

Yrityksen vastuullisuus on polku, ei määränpää

Vastuullisuusraportointi aloitetaan olennaisten vaikutusten arvioinnilla, joilloin voidaan määrittää ne merkittävimmät osa-alueet sekä ympäristön, talouden että sosio-kulttuurin suhteen, joihin yritys vaikuttaa. Nämä olennaisimmat tai merkittävimmät vaikutukset ovat koko vastuullisuusraportoinnin keskiössä ja ne perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Näiden pohjalta määritetään tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka edesauttavat yrityksen kestävän liiketoiminnan kasvua ja kehitystä. Osana vastuullisuusraportointia yritys voi laskettaa oman hiilijalanjälkensä tai hakea mukaan ympäristösertifiointiohjelmaan, jolloin vastuullinen toiminta auditoidaan ulkopuolisen auditoijan toimesta ja yritys saa virallisen hyväksytyn sertifikaatin. 

Vastuullinen yritystoiminta nojaa lähtökohtaisesti uuteen ajatusmalliin, jossa yrityksen liiketaloudellinen voitto rakentuu vastuullisten toimintamallien varaan. Täten kehittäminen on jatkuvaa ja pysyvää ja puhutaan paremminkin vastuullisuuden polusta, jossa tarpeet ja muutokset kehittävät jatkuvasti uusia tarpeita ja muutoksia. 

Vastuullisuusraportointi on GRI-raportointistandardien pohjainen ja edellyttää määrämuotoisuutta. Pienten yritysten osalta, jotka eivät ole vastuullisuusraportoinnin piirissä, vastuullisuus voi tarkoittaa vastuullisuussuunnitelman laatimista ja sen vierittämistä osaksi koko yrityksen strategiaa. 

Asiantuntijapalveluitamme ovat:

Yrityksen hiilijalanjälki

Luo kilpailuetua ja laske yrityksesi tai yksittäisen tuotteen hiilijalanjälki

Laskemme tuotteesi tai koko yrityksesi hiilijalanjäljen käyttämällä eri metodeja riippuen yrityksen toimialasta sekä siitä, lasketaanko tuotteen hiilijalanjälki vai koko yrityksen hiilijalanjälki(raportti). Perusstandardina pohjalla on joko GHG protokollan tapa laskea kasvihuonekaasupäästöt (suorat scope1 ja epäsuorat scope 2 ja 3 päästöt) tai tuotelaskennassa pohjalla on ISO 14064 standardi. 

On spekuloitu että tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen tulee olemaan yhtä yleinen asia kuin kokotiedot tai hoito-ohjeet tuotteessa. Ole siis edelläkävijä ja laske tuotteesi hiilijalanjälki nyt ja luo sillä kilpailuetua yrityksellesi.

Hiilijalanjäljen laskeminen kannattaa aloittaa tänään. Laske hiilijalanjälki yhdelle tuotteella tai koko tuoteportfoliolle.

Miksi yrityksen hiilijalanjäljen laskeminen kannattaa?

Ilman tietoa siitä, mistä lähdetään liikkeelle, on hankala asettaa myöskään tavoitteita tai toimenpiteitä. 

Hiilijalanjälki lasketaan valitusta lähtövuodesta, jonka pohjalta tehdään päästölaskelmat sekä suorille (scope 1) että epäsuorille (scope 2 ja 3) päästöille. 

Selkeät johtopäätökset tuottava raportti tukee ja nojaa energiatodistukseen mutta on huomattavasti tarkempi ja laskee voimassa olevien päästökertoimien mukaan sekä energian, lämmityksen että käytetyn veden tuottamat päästöt. Polarfoxin laskemassa hiilijalajälkiraportissa huomioidaan myös scope 3:n päästöt kuten jätehuollon, hankintojen, logistiikan sekä hankkeiden  päästöt. 

Kun hiilijalanjälki on yritykselle laskettu, se asetetaan muun yrityksen strategian kanssa samalle viivalle. Hiilijalanjälkiraportti tai päästöraportti antavat yritykselle mahdollisuuden olla edelläkävijä ja sitoa kaikki päätöksenteko yhä vahvemmin päästöjen minimointiin ja vastuulliseen yritystoimintaan. 

Vastuullinen yritys kiinnostaa myös vastuullisia työntekijöitä ja asiakkaita.

Parhaimmillaan erinomaisen hiilijalanjäljen tuottava yritys voi hyödyntää sitä markkinoinnissa ja myynnissään monin tavoin.

Hiilijalanjäljen ja myös vastuullisuusraportin omaavilla yrityksllä on vahva ote ja visio tulevaisuudesta ja mahdollisuus myös parempaan pankkirahoitukseen sekä rahoitettaviin kestävän kehityksen hankkeisiin. 

Hiilijalanjälkiraportti laskee yrityksen yksittäisten osa-alueiden kokonaisuuden yhteen ja tuottaa selkeät johtopäätökset eri energiamuotojen käytöstä ja vaihtoehdoista sekä päästöjen että energiansäästön osalta. 

Hiilijalanjälkeä voi tyypillisesti pienentää energiaratkaisuilla, joiden ansiosta myös yrityksen kiinteistöjen käytöstä tulevat kustannukset pienenee. Tästä tyypillinen esimerkki on sähköautojen latauspistokkeiden hankinta työpaikan piha-alueelle.

Ota yhteyttä

Vertaa listauksia

Otsikko Hinta Tila Tyyppi Alue Käyttötarkoitus Makuuhuoneet Kylpyhuoneet