Taloyhtiön vastuullisuusraportti edelläkävijöille

Suomessa on noin 90 000 asunto-osakeyhtiötä (PRH 2021). Asunto-osakeyhtiöissä asuu noin puolet suomalaisista ihmisistä. Asunto-osakeyhtiöt keräävät hoitokuluina vuodessa noin 4,5 miljardia euroa, sekä korjaavat noin 2,3 miljardilla eurolla. Näitten yhteenlaskettu
työllisuusvaikutus on 130.000 henkilötyövuotta. Puhutaan merkittävästä kokonaisuudesta, jossa suoranaista vastuullisuuskäytäntöä ei vielä ole. 

Taloyhtiön vastuullisuus tuo sille merkittävän edelläkävijän leiman, joka houkuttelee sekä uusia asiakkaita, vastuullisia sijoittajia ja helpottaa rahoittajan kanssa toimimista. Vastuullisuuden osoittaminen tapahtuu vastuullisuusraportin kautta. Vastuulisuusraportista käytetään myös nimitystä ESG raportti (Environmental, social, governance). 

Vastuullisessa taloyhtiössä ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu kulkevat käsi kädessä. 

 

Vastuullinen taloyhtiö tunnistaa puutteet ja rakentaa toimintatavat tukemaan muutosta

Vastuullisuus ei automaattisesti tarkoita uusien standardien tai sertifikaattien käyttöönottoa, vaikkakin vastuullisuusraportti usein on myös tie kohti kestävän kehityksen sertifikaattia. GRI raportointistandardi toimii myös kevyenä tukena kun vastuullinen taloyhtiö lähtee tunnistamaan oman vastuunsa asukkaita, sidosryhmiä sekä ympäristöä kohtaan. 

Vastuullisuusraportti voi yksinkertaisuudessaan sisältää esimerkiksi seuraavia dokumentteja. 

Energiatodistus

Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuudesta ja kuuluu vastuullisen taloyhtiön perusraportteihin

Hiilijalanjälkiraportti

Hiilijalanjälki kertoo koko asunto-osakeyhtiön asumisen kokonaispäästöistä

Sijoittajainfo

Sijoittajainfo on vapaamuotoinen raportti informoimaan sijoittajia taloyhtiön säännöistä esimerkiksi lyhytaikaiseen vuokraukseen, taloyhtiön kirjanpidon käytännöistä (esim. osakkaiden maksusuoritusten kirjaustapa korjaushankkeiden osalta) sekä muista sijoittajia kiinnostavista asioista.

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa on koko taloyhtiön hallinnon perusta. Hyvän hallintotavan mukaisesti isännöitsijä, kirjanpito sekä hallituksen jäsenet ylläpitävät ja huolehtivat taloyhtiön hallinnosta vastuullisesti ja yhdenvertaisesti.

PTS

Vastuullisen taloyhtiön dokumentteihin kuuluu pitkän tähtäimen suunnitelma, yleensä kattaen noin 10 vuoden korjaushankkeet ja investoinnit. Näin ollen taloyhtiö voi suunnitella ja varautua muutoksiin ja korjauksiin.

Korjaushankkeiden vastuullisuusperiaatteet

Materiaalien hankinnan ja korjaushankkeiden suorittajien valintaperiaatteet on hyvä kirjata auki, jolloin kyseinen dokumentti ohjaa PTS:n rinnalla korjaushankkeita ja niiden tarjousasiakirjojen ja sopimusten laadintaa.

ESG-raportointi vastuullisen sijoittamisen tueksi myös asuntosijoittamiseen

Yritysvastuun puolella ESG tunnetaan jo hyvänä mittarin vastuulliselle sijoittamiselle ja sitä käytetään apuna analysoimaan sijoitettavan kohteen vastuullisuutta.

Samalla tavalla myös taloyhtiöt voivat kasvattaa omaa houkuttelevuuttaan asuntosijoittajien silmissä laatimalla omasta taloyhtiöstään vastuullisuusraportin, jonka pohjalta koko taloyhtiön strategia ponnistaa. 

Miksi vastuullisuusraportointi kannattaa?

Vastuullisuusraportti edesauttaa:

Tukee strategiaa ja PTS:ää

Kiinteistön toiminnan seuraaminen

Yllättäviin menoihin varautuminen

Tyytyväiset ja motivoituneet asukkaat

Lisätä vastuullisten sijoittajien kiinnostusta

Valmistautua tuleviin lainmuutoksiin

Avoin ja kehittyvä taloyhtiö kiinnostaa myös asukkaita

Vastuullisuuteen sisältyy tiiviisti ajatus avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Vastuullisessa taloyhtiössä kaikki osapuolet sitoutuvat ylläpitämään ja kehittämään asuinympäristöään, merkittävin vastuu luonnollisesti taloyhtiön johdolla eli isännöitsijällä sekä taloyhtiön hallituksella.

Vastuullisuusraportoinnin prosessi

Lähtötilanne ja dokumenttien kerääminen

GRI-standardin mukainen vastuullisuusraportointi edellytttää protokollan noudattamista, jossa raportti on avoin ja yhteismitallinen muiden samanlaisten kanssa.

Hiilijalanjäljen laskeminen

Hiilijalanjäljen laskemista varten tarvitaan sekä taloyhtiön yleiset sähkökulutustiedot että asukkaiden tarkemmat sähkökulutustiedot. Hyödynnämme ESG-laskennassa käytettäviä järjestelmiä sekä Suomen Ympäristökeskuksen hyväksymiä pohjia ja päästökertoimia. Hiilijalanjälkeä varten asunto-osakeyhtiöllä on oltava voimassa oleva energiatodistus.

Taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arviointi

ESG-raportti pitää sisällään kaikki vastuullisuuselementit; ympäristön, hallinnon sekä sosiaalisen. Asunto-osakeyhtiössä tämä tarkoittaa mm. kaikkien sidosryhmien ja asukkaiden tasapuolista kohtelua, hyvän hallintotavan käyttöönottoa, hiilijalanjäljen laskemista ja PTS:n ja strategian yhteensulauttamista vastuullisuusraportin kanssa.

Raportin koostaminen

Vastuullisuusraportin koostaminen tapahtuu prosessin päätteeksi, jossa on kuultu sekä taloyhtiön hallintoa että lähetetty kysely asukkaille että sidosryhmille.

Vastuullisuusraportti on hyvä päivittää esimerkiksi 2-5 vuoden välein erityisesti päästöjen kehityksen suhteen, että voidaan varmistaa oikea suunta ja mitata tavoitteiden onnistumista.

Raportti on hyvä ottaa kaiken päätöksenteon tueksi aina strategian, PTS:n, talousarvion tai toimintasuunnitelman laadinnassa.

Ota yhteyttä